ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Πτώχευση-και-χρεοκοπία-layer-182

Πτώχευση και χρεοκοπία

Όταν η εταιρεία πρόκειται να σταματήσει την επιχειρηματική δραστηριότητά της, οι μετόχοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της επιλογής του κατάλληλου τρόπου εκκαθάρισης μιας εταιρείας. Σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο, υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες για την εκκαθάριση της εταιρείας: Διαγραφή και Εθελοντική Εκκαθάριση από τα Μέλη.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ της μεθόδου διαγραφής και της εθελούσιας εκκαθάρισης είναι ότι η διαγραφή είναι η απλούστερη και φθηνότερη μέθοδος, δεν απαιτείται εκκαθαριστής και συνήθως εφαρμόζεται σε αδρανείς εταιρείες. Αντίθετα, η εκκαθάριση είναι μια πιο σύνθετη και δαπανηρή διαδικασία και απαιτείται να διοριστεί ένας εκκαθαριστής. Επιπλέον, σε περίπτωση διαγραφής, κάθε πρόσωπο με έννομη απαίτηση εναντίον της εταιρείας μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο ζητώντας την επαναφορά της εταιρείας στο μητρώο πριν από τη λήξη των 20 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης από την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ στην περίπτωση που μια εταιρεία έχει διαλυθεί με εκούσια εκκαθάριση των μελών, οποιαδήποτε τέτοια αίτηση δικαστηρίου μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή εντός δύο ετών από την ημερομηνία διάλυσης από τον εκκαθαριστή της εταιρείας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου επιδεικνύοντας ενδιαφέρον, και υπό όρους που κρίνει σκόπιμο το Δικαστήριο, μπορεί να κηρύξει άκυρη την διάλυση.

1. Η διαγραφή είναι μια πολύ απλή διαδικασία και χρησιμοποιείται γενικά για εταιρείες που έχουν τερματίσει όλες τις δραστηριότητες και δεν προτίθενται να ασκήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο μέλλον. Ο Έφορος μπορεί επίσης να προχωρήσει στην διαγραφή μιας εταιρείας όπου έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η εταιρεία έπαυσε να ασκεί τις δραστηριότητές της (δηλαδή εάν μια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της για την υποβολή των Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων στον Έφορο Εταιρειών) και / ή όταν η εταιρεία παραλείπει να πληρώσει τα ετήσια τέλη, όπως προβλέπεται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ένα μέλος ή ένας πιστωτής αισθάνεται θύμα της διαγραφής της εταιρείας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για την αποκατάσταση της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα γίνει πριν από τη λήξη των 20 ετών , από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

2. Μια εταιρεία μπορεί να εκκαθαριστεί οικειοθελώς αν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας είτε με τη λήψη ειδικού ψηφίσματος που επιλύει την εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας είτε με την έκδοση έκτακτης απόφασης με την οποία δεν μπορεί λόγο των υποχρεώσεών της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και γι’ αυτό είναι προς όφελος της να κλείσει. Ως πρώτο βήμα, οι ελεγκτές της εταιρείας θα πρέπει να ετοιμάσουν την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας, το αργότερο μια μέρα πριν από την κήρυξη χρεοκοπίας, και οι διευθυντές της Εταιρείας θα ορκιστούν μια ένορκη δήλωση ενώπιον του γραμματέα του Επαρχιακού Δικαστηρίου, κάνοντας μια δήλωση για εκκαθάριση . Επιπλέον, οι διευθυντές της Εταιρείας πρέπει να διορίσουν εκκαθαριστή. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι ελεγκτές θα πρέπει να προχωρήσουν στη συμπλήρωση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων έως την ημερομηνία διορισμού του εκκαθαριστή και είναι απαραίτητο να λάβουν το Πιστοποιητικό Εκκαθάρισης Φορολογίας από τις φορολογικές αρχές. Μετά την παραλαβή του Πιστοποιητικού Εκκαθάρισης Φορολογίας, ο εκκαθαριστής θα πρέπει να στείλει στον Έφορο Εταιρειών προειδοποίηση ενός μηνός για την Τελική Γενική Συνέλευση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθορίζοντας τη συνεδρίαση αυτή. Η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει διαλυθεί με την πάροδο 3 μηνών από την εγγραφή της εν λόγω έκθεσης στον Έφορο Εταιρειών και ο Έφορος Εταιρειών θα εκδώσει Πιστοποιητικό Διάλυσης.

Η επαγγελματική νομική μας ομάδα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκκαθάρισης εταιρειών. Έχουμε έναν εγκεκριμένο εκκαθαριστή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκκαθάρισης που ακολουθεί η εταιρεία. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα των διαδικασιών εκκαθάρισης, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.