ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Επενδύσεις-σε-πολύτιμα-μέταλλα-layer-182

Επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο θεμελιώδη χρηματοπιστωτικά μέσα που υπήρχαν πολύ πριν αναπτυχθούν οι όροι «επένδυση» και «χρηματοδότηση». Σήμερα, ο φυσικός χρυσός χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο διατήρησης του κεφαλαίου. Όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη και την οικονομική ελκυστικότητα, ο φυσικός χρυσός τείνει να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και υψηλής μεταβλητότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και τις συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, οι επενδύσεις σε φυσικό χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο εγγύς μέλλον.

Υπάρχουν πολλά οφέλη για την επένδυση σε φυσικά πολύτιμα μέταλλα. Λόγω της περιορισμένης φύσης των πολύτιμων μετάλλων, η ζήτηση είναι πάντα υψηλότερη από την προσφορά, με αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση της αξίας των πολύτιμων μετάλλων. Αυτό, με τη σειρά του, κάνει τα φυσικά πολύτιμα μέταλλα ένα από τα ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία παρά την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν την αγορά πολύτιμων μετάλλων ελκυστική επένδυση στο σημερινό οικονομικό κλίμα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της επένδυσης σε πολύτιμα μέταλλα είναι η πλήρης ανεξαρτησία από το τραπεζικό σύστημα. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, όπως οι καταθέσεις "κούρεμα" στις τράπεζες της Κύπρου, η ανεξαρτησία των αποταμιεύσεων από το τραπεζικό σύστημα παρέχει πρόσθετη ασφάλεια για τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών.

Η Arnos Group έχει αναπτύξει μια νέα επενδυτική υπηρεσία για τους πελάτες της, η οποία προσφέρει αγορά πολύτιμων μετάλλων και ασφαλή αποθήκευση στην Ελβετία. Αυτή η μοναδική ευκαιρία επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν γρήγορα και με ασφάλεια ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα παγκοσμίως και να αποθηκεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην πιο αξιόπιστη θήκη στην Ελβετία.